Polski English Русский

Zakres usług - osoby fizyczne

Zakres usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, zamieszkałych w kraju lub za granicą, obejmuje w szczególności:

Prawo cywilne - obrót nieruchomościami, kwestie związane z zarządem nieruchomościami, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, rozgraniczenie, naruszenie posiadania, sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, przyjęcie, odrzucenie spadku, obalenie testamentu), ochrona dóbr osobistych, prawo konsumenckie, analiza i projektowanie umów, sprawy o odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych (OC, AC, mienia), sprawy mieszkaniowe.
Prawo rodzinne i opiekuńcze - rozwody, separacje, podziały majątków, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, pochodzenia dziecka, umowy majątkowe małżeńskie, sprawy o alimenty, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, opieka i kuratela; w tym w szczególności sprawy z elementem międzynarodowym.
Prawo pracy - nawiązanie stosunku pracy (na podstawie umowy o pracę, z wyboru, powołania), zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, zagadnienia z zakresu zwolnień grupowych, roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kontrakty menadżerskie, zakaz konkurencji, ustalenie istnienia stosunku pracy, zmiana warunków pracy lub płacy.
Prawo administracyjne - sprawy o odszkodowanie za szkodę wywołaną wadliwą decyzją administracyjną, pozwolenie na budowę, decyzje o ustaleniu warunków zabudowy.
Prawo cudzoziemców - pozwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt, kwestie obywatelstwa, wizy, pozwolenie na zakup nieruchomości w Polsce.
tel. kom.: + 48 600 875 731
zullus1@wp.pl

Copyrights: Piotr Szczepaniuk, Wszelkie prawa zastrzeżone; design: A. Krzeczkowski