Polski English Русский

Zakres usług - przedsiębiorcy

Obszary usług prawnych świadczonych na rzecz przedsiębiorców obejmują:

Tworzenie i likwidacja przedsiębiorstwa - wybór formy funkcjonowania, doradztwo w procesie powstawania podmiotu (umowy, statuty, akty założycielskie spółek, stowarzyszeń i fundacji, wpis do rejestru lub ewidencji), tworzenie filii, oddziałów, dokonywanie zmian formy organizacyjnej, upadłość, rozwiązanie i likwidacja przedsiębiorstw.
Obsługa bieżąca - doradztwo dla organów podmiotów, obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń, zmiany personalne w składzie organów, obrót akcjami, udziałami i prawami członkowskimi, projektowanie aktów wewnętrznych o charakterze organizacyjnym (regulaminy organizacyjne, regulaminy organów).
Zasoby ludzkie - projektowanie aktów wewnętrznych w dziedzinie kapitału ludzkiego (umowy o pracę, układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania), doradztwo w zakresie form i zasad zatrudnienia, rozwiązywania stosunków zatrudnienia, zwolnień grupowych i sporów zbiorowych.
Umowy - projektowanie umów dostosowanych do obszaru działania klienta, rekomendacje w zakresie ryzyk i korzyści związanych z poszczególnymi postanowieniami umów, ocena szans wygrania sporu sądowego związanego z daną umową, projektowanie wzorów umów i pełnomocnictw, instrumenty zabezpieczające, doradztwo w procesie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zarówno od strony wykonawcy, jak i zamawiającego.
Kontrola i administracja - ocena dopuszczalności i prawidłowości prowadzenia kontroli, sporządzanie projektów pism, zastrzeżeń i odwołań w toku kontroli.
Rozwiązywanie sporów (negocjacje i litygacja) - negocjacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów, zastępstwo przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym we wszelkich rodzajach spraw, a także przed organami administracyjnymi i podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, windykacja.

Nasi klienci pochodzą głownie z sektora transportu międzynarodowego towarów i transportu osób, energetyki, produkcji i handlu, przetwórstwa rolnego, budownictwa. Osobny sektor tworzą klienci będący jednostkami samorządu terytorialnego, w tym komunalne jednostki organizacyjne.

tel. kom.: + 48 600 875 731
zullus1@wp.pl

Copyrights: Piotr Szczepaniuk, Wszelkie prawa zastrzeżone; design: A. Krzeczkowski